5G RF Front-end Systems

5G RF Front-end Systems

5G RF Front-end Systems
ARD/140CL
20140519 - 20150218
2800

Dr Justin Che-i Chuang
Dr Che-I Justin Chuang Mr Ray Ho Dr Angus Mak Mr Jianbiao Long Mr Lejin Xiong Ms Carol Shum Dr Wen Qin Ms Dongmei Zhang Ms Amy Yeung Dr Xinyi Liu Ms Angel Cheung Mr Yuliang Chai Dr Kong Chau Eric Tsang