Open Quant Cloud for Internet Finance

Open Quant Cloud for Internet Finance

Open Quant Cloud for Internet Finance
ARD/161CL
20150921 - 20160320
2581

Dr James Zhibin Lei
Dr Kang Heng Wu Mr Yu Liu Mr Kwok Fung Tse Mr Jiqi, Jacky Zhang Mr Xiaoyu Zhao Mr Carlos Chiu Dr Yang Liu