In-Car Gateway Software for Internet-of-Vehicles (IoV)

In-Car Gateway Software for Internet-of-Vehicles (IoV)

In-Car Gateway Software for Internet-of-Vehicles (IoV)
ARD/163
20160104 - 20160930
2795

Mr Alex Kai-ho Mui
Dr Billy Siu-Ping CHAN Dr Che-I Justin Chuang Mr Jui Kuang, Ray HO Dr Xin Yi LIU Mr Calvin LEE Mr Koon Man, Angus SAM Ms Mei Fan, Rebecca CHOI Mr Xiao-Dong Wang Ms Alley Hua Xia Ms Alexandra Po-Chun Yue Mr Wai Lok Wong Mr Zi Gan Andy Zhou Mr Dong Zhe Su Mr Simon Yee Wong Ms Angel CHEUNG