Hardware Enabled Deep Convolutional Neural Network (DCNN) for Imaging Applications

Hardware Enabled Deep Convolutional Neural Network (DCNN) for Imaging Applications

 • Hardware Enabled Deep Convolutional Neural Network (DCNN) for Imaging Applications
  ARD/166
  20160321 - 20170320
  2761

  Dr Luhong LIANG
  Mr Gordon Chung Mr Yiu Kei Li Mr Tim K. L. Wong Mr Teddy H.Y. Wong Mr Peng Luo Dr Kwok Wai Hung Ms Xue Jiao Liu Mr Chao Shi