Hardware Enabled Deep Convolutional Neural Network (DCNN) for Imaging Applications

Hardware Enabled Deep Convolutional Neural Network (DCNN) for Imaging Applications

Hardware Enabled Deep Convolutional Neural Network (DCNN) for Imaging Applications
ARD/166
20160321 - 20170320
2761

Dr Luhong LIANG
Mr Gordon Chung Mr Yiu Kei Li Mr Tim K. L. Wong Mr Teddy H.Y. Wong Mr Peng Luo Dr Kwok Wai Hung Ms Xue Jiao Liu Mr Chao Shi