Feasibility Study of Smart Compact 3D Machine Vision System

Feasibility Study of Smart Compact 3D Machine Vision System

 • Feasibility Study of Smart Compact 3D Machine Vision System
  ARD/121
  20130318 - 20130917
  1950

  Dr Chen-jung Tsai
  Ms Anna, Ying LIU Dr Zhi-Ling Ma Mr Kin Lung, Kenny Chan Dr Lo Ming, Crystal Fok Dr Fiona, Zhao WANG Mr Chang-Li Wu Dr Chi Yong Mr Hon Lung Cheung Dr Jenny Tian Dr Yi Hong ZHANG Mr Yuk lung, Alex Cheung Mr Wei-Ping Tang