Feasibility Study of Smart Compact 3D Machine Vision System

Feasibility Study of Smart Compact 3D Machine Vision System

Feasibility Study of Smart Compact 3D Machine Vision System
ARD/121
20130318 - 20130917
1950

Dr Chen-jung Tsai
Ms Anna, Ying LIU Dr Zhi-Ling Ma Mr Kin Lung, Kenny Chan Dr Lo Ming, Crystal Fok Dr Fiona, Zhao WANG Mr Chang-Li Wu Dr Chi Yong Mr Hon Lung Cheung Dr Jenny Tian Dr Yi Hong ZHANG Mr Yuk lung, Alex Cheung Mr Wei-Ping Tang