Emerging System for Efficient and Dynamic Spectrum Utilization

Emerging System for Efficient and Dynamic Spectrum Utilization

Emerging System for Efficient and Dynamic Spectrum Utilization
ARD/167
20160331 - 20161230
2785

Dr Victor Man-Wai, KWAN
Dr Kong Chau, Eric Tsang Dr Eddy Chiu Mr Calvin Lee Miss Mei Fan, Rebecca Choi Dr Che-I, Justin Chuang Dr Jihui, Elaine Zhang Dr Yin Ping, Irene Cheung Mr Yuliang Chai Miss Jia Jiang Dr Yun Hou Mr Wei Xiong Dr Xiang Chen Miss Yuanyuan, Yvonne Du Mr Jiewei, Jerry Ding Mr Xiangyu, Ricky Liu Dr Yueping, Veronica Wu Dr Yaming Luo Miss Angel Cheung