3D Holographic Stereogram (3DHS)

3D Holographic Stereogram (3DHS)

3D Holographic Stereogram (3DHS)
ARD/104
20120531 - 20121129
1981

Mr King Hung Chiu
Dr Keh Chung Wang Mr Y K Li Dr Luhong Liang Mr Che Yuen Brian Lam Mr Tim Ka Lung Wong Mr Peng Luo Ms Xue Jiao Liu